สถิติ
เปิดเมื่อ29/04/2012
อัพเดท27/07/2021
ผู้เข้าชม112584
แสดงหน้า148942
สินค้า
ปฎิทิน
September 2023
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

สินค้า

เชียงใหม่-ลำพูน-ลำปาง 2 วัน 1 คืนแพ็คเกจเที่ยว เชียงใหม่-ลำพูน-ลำปาง 2 วัน 1 คืน

 

วันแรก วัดพระธาตุศรีจอมทอง – พระธาตุเจดีย์ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร – พระเจดีย์เจ็ดยอด วัดเจ็ดยอด – วัดพระธาตุดอยคำ (หลวงพ่อทันใจ) – อนุสาวรย์ครูบาศรีวิชัย – วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร

เช้า รับทุกท่านจากสนามบิน หรือโรงแรมที่พัก


รีวิว วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร - แวะกราบสักการะ ก่อนขึ้นดอยอินทนนท์ -  Wongnai      นมัสการพระพุทธสิหิงค์ ที่วัดพระสิงห์ เชียงใหม่ | CM expert     
วัดพระธาตุดอยคำ เลื่องชื่อพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์แห่งเมืองเชียงใหม่     นมัสการอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย นักบุญล้านนา | CM expert                                              ดอยสุเทพเป็นศรี วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร | TrueID In-Trend

นำท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร เป็นพระธาตุประจำปีชวด (ปีหนู) เป็นที่ประดิษฐานพระบรมธาตุส่วนพระเศียรเบื้องขวา มีความพิเศษแตกต่างจากที่อื่นคือ เป็นพระบรมธาตุที่ไม่ได้ฝังใต้ดิน แต่ประดิษฐานอยู่ในกู่ภายในวิหาร นอกจากนั้น ณ วัดแห่งนี้ยังมีต้นโพธิ์ใหญ่เก่าแก่ ที่ปลูกอยู่ภายในวัดมาหลายร้อยปีจะมีไม้ค้ำต้นโพธิ์อยู่มากมาย ทุกวันที่ 15 เมษายน ของทุกปีจะมีพิธีแห่ไมค้ำโพธิ์ โดยเชื่อกันว่าเป็นการสืบชะตาวัด สืบชะตาบ้านเมืองให้อยู่เย็นเป็นสุข

นำท่านสักการะ พระธาตุเจดีย์พระสิงห์ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร เป็นพระธาตุประจำปีมะโรง (ปีงูใหญ่) พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร[1] ตั้งอยู่ในบริเวณคูเมืองเชียงใหม่ ถนนสามล้าน ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วัดพระสิงห์ เป็นวัดสำคัญวัดหนึ่งของเมืองเชียงใหม่ เป็นที่ประดิษฐานพระสิงห์ (พระพุทธสิหิงค์) พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองเชียงใหม่ และแผ่นดินล้านนา พระพุทธรูปเป็นศิลปะเชียงแสน รู้จักกันในชื่อ 'เชียงแสนสิงห์หนึ่ง' กษัตรยิ์เชียงใหม่ราชวงศ์มังราย โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 1888 ขั้นแรกให้ก่อสร้างเจดีย์สูง 23 วา เพื่อบรรจุพระอัฐิของพญาคำฟู พระราชบิดา ต่อมาอีก 2 ปี จึงได้สร้างพระอาราม เสนาสนวิหาร ศาลาการเปรียญ หอไตร และกุฏิสงฆ์ เมื่อเสร็จเรียบร้อย ทรงตั้งชื่อว่า 'วัดลีเชี่ยงพระ' สมัยพญาแสนเมืองมาขี้นครองเวียงเชียงใหม่ โปรดให้อัญเชิญ พระพุทธสิหิงค์มาจากเมืองเชียงราย มาประดิษฐาน

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน

นำท่านสักการะ พระเจดีย์เจ็ดยอด วัดเจ็ดยอด เป็นพระธาตุประจำปีมะเส็ง (ปีงูเล็ก) เป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญ (เดิมชื่อวัดโพธารามมหาวิหาร) ตั้งอยู่ที่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ พระเจ้าติโลกราชรัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์มังราย โปรดให้ทรงสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 1998 พระเจดีย์สร้างด้วยศิลาแลง ประดับลวดลายปูนปั้น เลียนแบบมหาโพธิ์วิหาร ประเทศอินเดีย ในปี พ.ศ. 2020 วัดโพธารามมหาวิหาร เป็นสถานที่ทำการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่ 8 ของโลก ปัจจุบัน เจดีย์เจ็ดยอดหักพังไปเกือบหมด

นำท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุดอยคำ เป็นวัดสำคัญในจังหวัดเชียงใหม่ อายุเก่าแก่กว่า 1,300 ปี ตั้งอยู่บริเวณดอยคำ ด้านหลังอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ห่างจากตัวเมืองประมาณ 10 กิโลเมตร วัดพระธาตุดอยคำสร้างในปี พ.ศ. 1230 รัชสมัยพระนางจามเทวี กษัตริย์แห่งหริภุญชัย โดยพระโอรสทั้ง 2 เป็นผู้สร้างในปี พ.ศ. 1230 ประกอบด้วย เจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า ศาลาการเปรียญกุฏิสงฆ์ และพระพุทธรูปปูนปั้น เดิมชื่อ วัดสุวรรณบรรพต แต่ชาวบ้านนิยมเรียกว่า 'วัดดอยคำ' ไฮไลท์สำคัญของการมาเยือน ณ วัดแห่งนี้ก็คือ การมาสักการะ หลวงพ่อทันใจ ซึ่งมีชื่อเสียงอย่างมากในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ นอกจากนี้ ด้านหลังของวัดท่านจะได้พบเห็นกับวิวของเมืองเชียงใหม่อีกด้วย

นำท่านเดินทางสู่ อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย ผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็น นักบุญแห่งล้านนาไทย และปูชนียบุคคลที่ชาวเชียงใหม่เคารพศรัทธา มาจนถึงปัจจุบัน โดยเรื่องราวของครูบาศรีวิชัยนั้น มีความผูกพันกับประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่เป็นอย่างมาก เนื่องจาก ท่านเป็นผู้ที่มีบทบาทในการฟื้นฟูวัดวาอาราม โบราณสถานต่างๆ ในแถบภาคเหนือ ที่ทรุดโทรมให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่ง และที่สำคัญครูบาศรีวิชัย เป็นผู้ริเริ่ม ชักชวน ให้ประชาชนชาวเหนือ ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างถนนจากเชิงดอยขิ้น ไปสู่วัดพระบรมธาตุดอยสุเทพ หรือเรียกได้ว่าเป็นผู้บุกเบิกเส้นทางขึ้นดอยสุเทพ ที่ทำให้เรา มีโอกาสได้ขึ้นไปชื่นชมความงามของธรรมชาติและกลิ่นอายแห่งอารยธรรมล้านนาในทุกวันนี้ นอกจากนี้หลายคนยังเชื่อกันว่า เพียงได้มาไหว้ครูบาศรีวิชัย ก็เสมือนได้กราบสักการะพระบรมธาตุเลยทีเดียว

นำท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร เป็นพระธาตุประจำปีมะแม (ปีแพะ) สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 1927 ในสมัยพญากือนา กษัตริย์องค์ที่ 6 แห่งอาณาจักรล้านนา ราชวงศ์มังราย พระองค์ทรงได้อัญเชิญ พระบรมสารีริกธาตุองค์ใหญ่ที่ได้ทรงเก็บไว้สักการบูชาส่วนพระองค์ เมื่อถึงแล้ว สามารถเดินทางขึ้นชมได้  2 ทาง คือ เดินขึ้นบันไดนาค 306 ขั้น และทางรถราง (หมายเหตุ: ไม่รวมค่ารถรางราคาขึ้น/ลง คนละ 20 บาท สำหรับคนไทย และ 50 บาทสำหรับชาวต่างชาติ) ระยะทางจากเชิงดอย ถึงวัดประมาณสิบกว่ากิโลเมตร ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมง วัดแห่งนี้ถือเป็นปูชนียสถานคู่เมืองเชียงใหม่ ถ้าหากใครที่มาเยือนเมืองเชียงใหม่ แล้วไม่ไดขึ้นไปนมัสการถือเสมือนว่า ยังมาไม่ถึงเชียงใหม่

เย็น บริการอาหารค่ำ

ที่พัก โรงแรม 3 ดาว+หรือเทียบเท่า


วันที่สอง พระธาตุวัดเกตการาม – ร้านของฝากวนัสนันท์ – ลำพูน – พระบรมธาตุหริภุญชัย วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร – ลำปาง – พระธาตุลำปางหลวง
 

วัดเกตการาม วัดพระธาตุประจำปีเกิดปีจอ | CM expert   เชียงใหม่วนัสนันท์ สำนักงานใหญ่
เรื่องน่ารู้ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร  สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองลำพูน   วัดพระธาตุลำปางหลวง ต.ลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง Trips 83 - YouTube

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม รับทุกท่านจากโรงแรมที่พัก นำท่านสักการะ พระธาตุวัดเกตการาม เป็นพระธาตุประจำปีจอ (ปีสุนัข) เนื่องจากตามความเชื่อ พระธาตุประจำปีจอคือ พระเกศแก้วจุฬามณีซึ่งเจดีย์สถิตอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ดังนั้นพระธาตุวัดเกตุการามจึงถูกกำหนดให้เป็นองค์แทนเจดีย์จุฬามณี สำหรับผู้ที่เกิดปีจอ สร้างขึ้นในปี 1971 สมัยพระเจ้าสามฝั่งแกนแห่งราชวงค์เม็งราย เดิมชื่อ วัดสระเกตุลักษณะเป็นเจดีย์ขนาดใหญ่ มีฐานกว้าง 82 วา ยาว 6 วา รายล้อมด้วยเจดีย์บริวารทั้ง 4 มุม เดิมมีฉัตรแบบเดียวกับวัดพระธาตุดอยสุเทพ แต่ปัจจุบันได้สูญหายไป ถ้าได้ลองสังเกตยอดเจดีย์ พระธาตุวัดเกตการาม จะเห็นว่าเอียงเล็กน้อย เป็นความตั้งใจของผู้สร้าง ตามความเชื่อโบราณที่ว่า การสร้างเจดีย์ที่มียอดชี้ตรงไปยังสวรรค์อันเป็นที่ตั้งของพระธาตุเกศแก้วจุฬามณีนั้น ถือเป็นการไม่สมควร

นำท่านซื้อ ของฝากเชียงใหม่ ร้านวนัสนันท์เป็นร้านของฝากพื้นเมืองของเชียงใหม่ มีของฝากมากมาย อาทิ ไสอั่ว แคปหมู น้ำพริกหนุ่ม ซึ่งเป็นของฝากขึ้นชื่อของจังหวัดเชียงใหม่ หลังจากนั้น

นำท่านเดินทางสู่จังหวัดลำพูน เพื่อสักการะ พระบรมธาตุหริภิภุญชัย พระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร เป็นพระธาตุประจำปีระกา (ปีไก่) เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ใจกลางเมืองลำพูน มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 28 ไร่ 3 งาน 26 ตารางวา วัดพระธาตุหริภุญชัย ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติ เมื่อปี พ.ศ. 2478

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน


หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พระธาตุลำปางหลวง สักการะพระธาตุลำปางหลวง เป็นพระธาตุประจำปีฉลู (ปีวัว) วัดคู่บ้านคู่เมืองลำปางมาแต่โบราณ และเป็นวัดไม้ที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของไทย อีกทั้ง พระธาตุลำปางหลวง ยังเป็น พระธาตุประจำปีเกิดของคนปีฉลูด้วย เริ่มสร้างในปีฉลู และเสร็จในปีฉลู เช่นกัน เดินขึ้นไปตามบันไดนาคจนถึงประตูซุ้มโค้ง หรือประตูโขง ที่ส่วนบน มีลายปูนปั้นเป็นกรองวิมาน มีนาคและหงส์ ตามชั้นต่าง ๆ จนถึงยอดดูสวยงามยิ่ง ข้างบนด้านหน้าจะเป็น พระวิหารหลวง เป็นวิหารเปิดโล่งขนาดใหญ่ เป็นวัดไม้ที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของไทย งดงามด้วยสถาปัตยกรรมเก่าแก่มากมาย ไฮไลท์อีกหนึ่งสิ่ง ที่คนมาเยื่อนวัดแห่งนี้คือการได้มาชม “พระธาตุกลับหัว” (หมายเหตุ : การขึ้นชมพระธาตุกลับหัวสามารถชมได้เฉพาะผู้ชายเท่านั้น) 


รับประทานอาหารเย็น ส่งท่านกลับโรงแรม หรือที่พัก (หรือส่งสนามบิน แล้วแต่ลูกค้า)

 
ราคาท่านละ  3,000  บาท ( 4 ท่าน ขึ้นไป )
3 ท่าน ราคาท่านละ 4,000 บาท
2 ท่าน ราคาท่านละ 6,000 บาท

 
หมายเหตุ:  ราคานี้ เราทำแบบ Private Tour เฉพาะในกลุ่มของท่าน (ไม่ต้องไปรวมกับท่านอื่น)ราคานี้รวม:
1. รถตู้รุ่นใหม่ D4D (ถ้าจำนวนคนน้อย อาจใช้รถยนต์แบบ 7 ที่นั่ง หรือรถยนต์แบบ 5 ที่นั่ง)
2. คนขับรถที่มีประสบการณ์ และชำนาญเส้นทาง
3. น้ำมันรถตลอดเส้นทาง
4. โรงแรม ระดับ 3 ดาว (หรือเทียบเท่า) เชียงใหม่ 1 คืน 
5. อาหารเช้า 2 มื้อ และ อาหารกลางวัน 2 มื้อ
6. ประกันอุบัติเหตุ สำหรับลูกค้าทุกท่าน (สูงสุด 1,000,000 บาท)


ราคานี้ไม่รวม:
1. อาหารเย็นทั้ง 2 มื้อ

2. ค่าธรรมเนียม, ตั๋ว
3. ทัวร์นอกโปรแกรม (ทัวร์เสริมทั้งหมด)
4. บริการอื่นๆ ที่ไม่ได้กล่าวในโปรแกรม
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าซัก รีด ฯลฯ 
ถ้าอยากสอบถามเพิ่มเติม หรือ จองทัวร์ สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ หรือ อีเมลที่ให้ไว้ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับ ขอขอบคุณที่ให้ความสนใจครับ
  •  

 


คุณตี๋ (เชียงใหม่ ที ทัวร์) โทรศัพท์ 0816039997  
email: chiangmaiteetour@hotmail.com
ID Line: teetour

เชียงใหม่ ที ทัวร์  (ใบอนุญาตเลขที่ 23/02333)
 


สำนักงานตั้งอยู่ใน โรงแรม รอยัล เพนนินซูลา และ โรงแรม รอยัล พรรณราย จังหวัด เชียงใหม่

 

เว็ปไซต์  http://www.chiangmaiteetour.com